REGULAMIN Portalu myppk.pl

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Portalu myppk.pl przez ProPeople sp. z o.o. sp. K. z siedzibą w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.112B, 02-797 Warszawa (zwaną dalej „ProPeople”).

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Operator Portalu myppk.pl (Operator) – ProPeople Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790635, numer NIP 9512485962, numer REGON 383635581, adres poczty elektronicznej: [email protected], adres strony www: www.myppk.pl.

Portal myppk.pl (Portal) – platforma internetowa działająca pod adresem www.myppk.pl, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie
z Regulaminem, w szczególności zbieranie, przechowywanie i archiwizację Deklaracji PPK.

Deklaracje PPK  – dokumenty składane przez Osoby zatrudnione w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 2215.

Klient – usługobiorca Portalu – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości  prawnej prowadząca  działalność gospodarczą, będąca podmiotem zatrudniającym w rozumieniu Ustawy.

Konto Klienta (Konto) – wydzielona przestrzeń na Portalu, określona unikalnym  Loginem
i  zabezpieczona  Hasłem,  do  którego  wyłączny  dostęp  posiada  Klient lub upoważniona przez niego osoba.

Administrator Konta (Administrator HR) – usługobiorca Portalu –  osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem działu kadr (HR) Klienta, która reprezentuje Klienta
i wykorzystując Login i Hasło, zarządza Kontem Klienta na Portalu w imieniu i na rzecz Klienta.

Osoba zatrudniona  – usługobiorca Portalu – osoba fizyczna, będąca osobą zatrudnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy, która uzyskuje dostęp ograniczony do funkcjonalności Portalu
i wykorzystując Login i Hasło, korzysta z Portalu w celu wypełnienia Deklaracji PPK.

Użytkownik Portalu (Użytkownik) – Klient, Administrator HR lub Osoba zatrudniona.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny pod adresem www.myppk.pl, którego wypełnienie jest konieczne w celu utworzenia Konta Klienta w Portalu.

Tryb dostępu – portal ma dwa tryby dostępu: tryb Administratora HR oraz tryb Użytkownika. Tryb Użytkownika pozwala na dostęp tylko do danych Użytkownika, a tryb Administratora HR pozwala na dostęp do wszystkich danych Klienta.

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta na Portalu.

Login – adres e-mail Użytkownika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta na Portalu.

Opłata – wynagrodzenie Operatora za świadczone za pośrednictwem Portalu usługi, należne od Klienta. Opłata uiszczana jest jako opłata za Aktywację.

Partner (Partner) – podmiot współpracujący z Operatorem.

Aktywacja – prawo do korzystania z Konta na Portalu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie do dnia 30 listopada 2019 .

Umowa Konta na Portalu myppk.pl (Umowa)  – umowa o świadczenie usług w ramach Portalu zawierana pomiędzy Klientem a Operatorem.

Ustawa – Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 2215.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Operatora, dostępny na Portalu pod adresem www.myppk.pl.

Polityka Bezpieczeństwa – dokument określający zasady bezpieczeństwa stosowane na Portalu, dostępny na Portalu pod adresem www.myppk.pl.

§2. Zasady korzystania z Portalu

 1. Usługi objęte niniejszym Regulaminem świadczone są przez ProPeople spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że jego działania prowadzone w ramach Portalu będą zgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw i interesów Operatora.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ustępie poprzedzającym, Operator może niezwłocznie zablokować jego dostęp do Portalu, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 5. Bieżący kontakt Klienta lub Administratora HR z Operatorem możliwy jest za pośrednictwem infolinii lub innych funkcjonalności uwidocznionych na stronie głównej lub podstronach Portalu.
 6. Usługi w ramach Portalu świadczone są na rzecz Użytkowników, tj. Klientów – w zakresie dostępu do Portalu celem realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z Ustawy o PPK, a także na rzecz Administratorów HR oraz Osób zatrudnionych, w zakresie określonym Regulaminem.
 7. Portal nie świadczy usług na rzecz osób będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

§3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Portalu

 1. Dla poprawnego korzystania z Portalu konieczne  jest  spełnianie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. zastosowanie przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera (tylko wersje desktopowe), Android Browser (dostępne na systemie Android) (wspierane są także starsze wersje, ale ich działanie należy wcześniej sprawdzić) z włączoną obsługą JavaScript i z włączoną obsługą plików cookies;
 3. dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1Mbit/s;
 4. zastosowanie oprogramowania do czytania plików w formacie pdf.
 5. Wskazane ze względu na bezpieczeństwo, ale nie wymagane jest posiadanie konta e-mail.
 6. Dodatkowo wskazane jest, aby Administrator HR oprócz wersji co najmniej jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 1 lit. a) , posiadał również zainstalowany program Microsoft Excel w wersji z roku 2007 lub późniejszej oraz program otwierający pliki archiwum ZIP.

§4. Zawarcie Umowy Konta i Konto Klienta

 1. Umowa Konta na Portalu myppk.pl zostaje zawarta pod warunkiem:
 2. złożenia elektronicznego zgłoszenia   poprzez Formularz Rejestracji dostępny na Portalu
 3. zaakceptowania  niniejszego  Regulaminu
 4. autoryzacji Klienta przez Partnera lub Operatora
 5. wskazania Administratora HR przez Klienta
 6. zawarcia pomiędzy Klientem a Operatorem w formie elektronicznej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Osób zatrudnionych
 7. uiszczenia przez Klienta Opłaty zgodnie z 5 Regulaminu i zaksięgowania opłaty na koncie Operatora.
 8. Z chwilą wykonania wszystkich czynności określonych w ust. 1 powyżej, Operator tworzy Konto dla Klienta na okres Aktywacji. Wyłącza się stosowanie art. 66 1 1-3 Kodeksy cywilnego.
 9. Umowa na świadczenie usług w ramach Portalu zostaje zawarta na czas określony, do dnia
  30 listopada 2019 r.
 10. Przedmiotem Umowy Konta jest zapewnienie wskazanemu przez Klienta Administratorowi HR stałego dostępu do Konta Klienta na Portalu oraz umożliwienie Administratorowi HR korzystanie z Konta. Podane przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia usługi Konta na Portalu, Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych, w każdym przypadku ich zmiany. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie  oświadczenia,  faktury lub  informacje  wysłane  do  Klienta przez Operatora na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 11. Tryb Klienta umożliwia Klientowi i Administratorowi HR dostęp do wszystkich danych Klienta, a także in. kontrolowanie Kont Osób zatrudnionych, a także pozwala na bieżące monitorowanie postępów w wypełnianiu Deklaracji PPK przez Osoby zatrudnione.
 12. Tryb Osoby zatrudnionej pozwala na dostęp tylko do danych Osoby zatrudnionej. Osoba zatrudniona uzyskuje dostęp do funkcjonalności Portalu dedykowanych wyłącznie dla Osoby zatrudnionej.
 13. Dostęp do Portalu przez Osobę zatrudnioną odbywa się za pośrednictwem Loginu i Hasła, które zostanie udostępnione Osobie zatrudnionej przez Operatora.

§5. Wynagrodzenie

 1. W celu aktywacji Konta na Portalu, Klient obowiązany jest podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. Klient zagraniczny, posiadający NIP europejski, obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer NIP.
 2. Klient zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na fakturze. Kwota wskazana na fakturze zgodna jest z kwotą wskazaną w Cenniku zamieszczonym na stronie myppk.pl, ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na prowadzone przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące okazjonalnie akcje promocyjne.
 3. Rabaty przysługujące Klientowi ze względu na oddzielnie prowadzone przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne nie podlegają kumulacji.
 4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazane na fakturze konto.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłat za korzystanie z usług w ramach Portalu i zasad dotyczących tych płatności.
 6. Usługa zostanie uruchomiona w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora. Klient otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Konta wraz z dostępem do Portalu.
 7. Operator będzie dokonywał comiesięcznej weryfikacji liczby Użytkowników. W przypadku jej zwiększenia Klient otrzyma fakturę na wartość różnicy. Faktura ta płatna jest w ciągu 14 dni od daty jest wystawienia. Brak opłacenia faktury powoduje wstrzymanie świadczenia usługi (tj. zablokowanie Konta) do czasu realizacji płatności.
 8. W trakcie trwania Umowy Operator będzie wystawiać tytułem otrzymanego wynagrodzenia faktury zaliczkowe. Na koniec okresu obowiązywania Umowy i zakończenia świadczenia usług dokonane zostanie rozliczenie końcowe (tj. rozliczenie faktur zaliczkowych) i naliczone zostaną rabaty.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych w ramach Portalu winna zostać przesłana do Operatora przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres Operatora podany w 1 Regulaminu i powinna zawierać:
 2. dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres korespondencyjny
 3. uwagi Użytkownika
 4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika
 5. ewentualne roszczenia Użytkownika oraz sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia opisanej nieprawidłowości.
 6. Operator Portalu myppk.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji   wraz   z   uzasadnieniem   swojego    W  przypadku  konieczności uzupełnienia  zgłoszenia  reklamacji  lub  wyjaśnienia  dodatkowych  okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez podmioty, za które Operator nie  ponosi odpowiedzialności, bądź działają na rzecz Operatora, jako podwykonawcy, Operator przesyła Użytkownikowi w terminie 7 dni, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

§7. Odpowiedzialność Operatora

 1. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika ze  wszystkich  tytułów wynikających ze świadczenia usług w ramach Portalu jest ograniczona do wartości Opłaty ostatnio  uiszczonej  przez  Klienta przed  zdarzeniem  rodzącym odpowiedzialność Operatora.
 2. Operator nie odpowiada  za  szkody  będące  skutkiem  przerw  w  dostępie  Użytkownika do  Internetu  lub  przerw  w  świadczeniu  usług  spowodowanych  nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Użytkownika korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed  przejęciem  Loginu  i  Hasła lub udostępnieniem przez Klienta, Administratora lub Użytkownika Loginu i Hasła osobom  nieuprawnionym  lub niegodnym zaufania.
 5. Ograniczenia określone w 7 ust. 1 – 4 nie dotyczą odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie oraz innych przypadków, gdy umowne ograniczenie odpowiedzialności nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

§8. Bezpieczeństwo danych powierzonych ProPeople w związku ze świadczeniem usług w ramach Portalu myppk.pl

 1. Dane wprowadzone  przez  Klienta lub osoby przez niego upoważnione do  Konta są własnością Klienta, który jest ich administratorem.
 2. Wszystkie dane  wprowadzone  do Konta będą przechowywane przez Operatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016    w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO).
 3. Operator zobowiązuje się,  że  nie będzie  w  żaden  sposób  wykorzystywał  danych wprowadzonych przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy oraz danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa, Operator jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
 4. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora). Operator zobowiązuje się zabezpieczać bazy danych poprzez szyfrowanie plików danych, ich logów oraz backupów.
 5. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa reguluje Polityka Bezpieczeństwa.
 6. Po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy dane wprowadzane przez Klienta są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania.

§9. Dane osobowe

 1. Operator jest administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz w toku rejestracji do Portalu.
  • Dane osobowe określone w ust. 1 powyżej przetwarzane są przez Operatora w celach związanych z zawarciem Umowy Konta oraz w celu wykonania czynności niezbędnych do zawarcia tej Umowy, jak również w celach związanych ze świadczeniem usług objętych Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Operator informuje, iż:
  • Administratorem danych  osobowych  Klienta jest ProPeople spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.112b, 02-797 Warszawa.
  • Operator pozyskał dane Klienta w następującym zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, NIP, Login i Hasło.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy Konta na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;
  • Dane osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  realizacji  Umowy Konta oraz zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.
  • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określonych w ust. 3 powyżej przez Operatora określa Polityka Prywatności.
 4. Dane osobowe Osób zatrudnionych przetwarzane są przez Operatora w celach wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy Konta zawartej z Klientem.
 5. W celu  umożliwienia  realizacji Umowy Konta niezbędne  jest powierzenie przez Klienta Operatorowi  przetwarzania danych osobowych Osób zatrudnionych, a tym samym zawarcie między Klientem a Operatorem umowy powierzenia przetwarzania   danych    Umowa powierzenia danych zostanie zawarta w formie elektronicznej w trakcie procesu rejestracji Klienta do Portalu i stanowi integralną część Umowy konta zawieranej na podstawie niniejszego regulaminu.

§10. Rezygnacja korzystania z Portalu

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres: ProPeople Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok.112B, 02-797 Warszawa. Rezygnacja z korzystania z Portalu jest skuteczna na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Operator otrzymał oświadczenie Użytkownika o rezygnacji.
 2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu, a Operator może zaprzestać świadczenia usług w ramach Portalu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu, druga strona nadal narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Dodatkowo, Operator może zaprzestać świadczenia usług w ramach Portalu na rzecz Klientów w każdym czasie i z dowolnych przyczyn. Zaprzestanie świadczenia usług w ramach Portalu jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Portal zawiadomił o tym Klientów w formie poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez Klientów.

§11. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie  nieuregulowanym  w  niniejszym  Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej myppk.pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług w ramach Portalu – w takim  przypadku  Umowa o świadczenie usług w ramach Portalu myppk.pl ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu powyżej Strony wiąże umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Portalu myppk.pl.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.

REGULAMIN Portalu myppk.pl

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Portalu myppk.pl przez PROPEOPLE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa (zwaną dalej „ProPeople”).

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Administrator Konta (Administrator HR) – usługobiorca Portalu – osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem działu kadr (HR) Klienta, która reprezentuje Klienta i wykorzystując Login i Hasło, zarządza Kontem Klienta na Portalu w imieniu i na rzecz Klienta.

Aktywacja – prawo do korzystania z Konta na Portalu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Deklaracje PPK – dokumenty składane przez Osoby zatrudnione w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2215).

Formularz Rejestracji – formularz dostępny pod adresem www.myppk.pl, którego wypełnienie jest konieczne w celu utworzenia Konta Klienta w Portalu.

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta na Portalu.

Klient – usługobiorca Portalu – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, będąca podmiotem zatrudniającym w rozumieniu Ustawy.

Konto Klienta (Konto) – wydzielona przestrzeń na Portalu, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona  Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Klient lub upoważniona przez niego osoba.

Login – adres e-mail Użytkownika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta na Portalu.

Operator Portalu myppk.pl (Operator) – PROPEOPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790635, numer NIP 9512485962, numer REGON 383635581, adres poczty elektronicznej: [email protected], adres strony www: www.myppk.pl.

Opłata – wynagrodzenie Operatora za świadczone za pośrednictwem Portalu usługi, należne od Klienta. Opłata uiszczana jest jako opłata za Aktywację.

Osoba zatrudniona – usługobiorca Portalu – osoba fizyczna, będąca osobą zatrudnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy, która uzyskuje dostęp ograniczony do funkcjonalności Portalu i wykorzystując Login i Hasło, korzysta z Portalu w celu wypełnienia Deklaracji PPK.

Partner (Partner) – podmiot współpracujący z Operatorem.

Polityka Bezpieczeństwa – dokument określający zasady bezpieczeństwa stosowane na Portalu, dostępny na Portalu pod adresem www.myppk.pl.

Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Operatora, dostępny na Portalu pod adresem www.myppk.pl.

Portal myppk.pl (Portal) – platforma internetowa działająca pod adresem www.myppk.pl, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem, w szczególności zbieranie, przechowywanie i archiwizację Deklaracji PPK.

Tryb dostępu – portal ma dwa tryby dostępu: tryb Administratora HR oraz tryb Osoby zatrudnionej. Tryb Osoby zatrudnionej pozwala na dostęp tylko do danych Osoby zatrudnionej, a tryb Administratora HR pozwala na dostęp do wszystkich danych Klienta.

Umowa Konta na Portalu myppk.pl (Umowa) – umowa o świadczenie usług w ramach Portalu zawierana pomiędzy Klientem a Operatorem.

Ustawa – Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2215).

Użytkownik Portalu (Użytkownik) – Klient, Administrator HR lub Osoba zatrudniona.

§2. Zasady korzystania z Portalu

 1. Usługi objęte niniejszym Regulaminem świadczone są przez ProPeople spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że jego działania prowadzone w ramach Portalu będą zgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw i interesów Operatora.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ustępie poprzedzającym, Operator może niezwłocznie zablokować jego dostęp do Portalu, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 5. Bieżący kontakt Klienta lub Administratora HR z Operatorem możliwy jest za pośrednictwem infolinii lub innych funkcjonalności uwidocznionych na stronie głównej lub podstronach Portalu.
 6. Usługi w ramach Portalu świadczone są na rzecz Użytkowników, tj. Klientów – w zakresie dostępu do Portalu celem realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z Ustawy, a także na rzecz Administratorów HR oraz Osób zatrudnionych, w zakresie określonym Regulaminem.
 7. Portal nie świadczy usług na rzecz osób będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

§3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Portalu

 1. Dla poprawnego korzystania z Portalu konieczne jest spełnianie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. zastosowanie przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera (tylko wersje desktopowe), Android Browser (dostępne na systemie Android) (wspierane są także starsze wersje, ale ich działanie należy wcześniej sprawdzić) z włączoną obsługą JavaScript i z włączoną obsługą plików cookies;
 3. dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1Mbit/s;
 4. zastosowanie oprogramowania do czytania plików w formacie pdf.
 5. Wskazane ze względu na bezpieczeństwo, ale nie wymagane jest posiadanie konta e-mail.
 6. Dodatkowo wskazane jest, aby Administrator HR oprócz wersji co najmniej jednej z przeglądarek wskazanych w ust. 1 lit. a) powyżej, posiadał również zainstalowany program Microsoft Excel w wersji z roku 2007 lub późniejszej oraz program otwierający pliki archiwum ZIP.

§4. Zawarcie Umowy Konta i Konto Klienta

 1. Umowa Konta na Portalu myppk.pl zostaje zawarta pod warunkiem:
  • złożenia elektronicznego zgłoszenia poprzez Formularz Rejestracji dostępny na Portalu
  • zaakceptowania niniejszego Regulaminu;
  • autoryzacji Klienta przez Partnera lub Operatora;
  • wskazania Administratora HR przez Klienta;
  • zawarcia pomiędzy Klientem a Operatorem w postaci elektronicznej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Osób zatrudnionych;
  • uiszczenia przez Klienta Opłaty zgodnie z §5 Regulaminu i zaksięgowania opłaty na koncie Operatora.
 2. Z chwilą wykonania wszystkich czynności określonych w ust. 1 powyżej, Operator tworzy Konto dla Klienta na okres Aktywacji. Wyłącza się stosowanie art. 661 1-3 Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa na świadczenie usług w ramach Portalu zostaje zawarta na czas określony, do dnia 30 listopada 2019 r.
 4. Przedmiotem Umowy Konta jest zapewnienie wskazanemu przez Klienta Administratorowi HR stałego dostępu do Konta Klienta na Portalu oraz umożliwienie Administratorowi HR korzystanie z Konta. Podane przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia usługi Konta na Portalu, Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych, w każdym przypadku ich zmiany. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysłane do  Klienta przez Operatora na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 5. Tryb Klienta umożliwia Klientowi i Administratorowi HR dostęp do wszystkich danych Klienta, a także min. kontrolowanie Kont Osób zatrudnionych, jak również pozwala na bieżące monitorowanie postępów w wypełnianiu Deklaracji PPK przez Osoby zatrudnione.
 6. Tryb Osoby zatrudnionej pozwala na dostęp tylko do danych Osoby zatrudnionej. Osoba zatrudniona uzyskuje dostęp do funkcjonalności Portalu dedykowanych wyłącznie dla Osoby zatrudnionej.
 7. Dostęp do Portalu przez Osobę zatrudnioną odbywa się za pośrednictwem Loginu i Hasła, które zostanie udostępnione Osobie zatrudnionej przez Operatora.

§5. Wynagrodzenie

 1. W celu aktywacji Konta na Portalu, Klient obowiązany jest podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. Klient zagraniczny, posiadający NIP europejski, obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer NIP.
 2. Klient zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na fakturze. Kwota wskazana na fakturze zgodna jest z kwotą wskazaną w Cenniku zamieszczonym na stronie https://www.myppk.pl, ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na prowadzone przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne.
 3. Rabaty przysługujące Klientowi ze względu na oddzielnie prowadzone przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne nie podlegają kumulacji.
 4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazane na fakturze konto.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłat za korzystanie z usług w ramach Portalu i zasad dotyczących tych płatności.
 6. Usługa zostanie uruchomiona w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora. Klient otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Konta wraz z dostępem do Portalu.
 7. Operator będzie dokonywał comiesięcznej weryfikacji liczby Użytkowników. W przypadku jej zwiększenia Klient otrzyma fakturę na wartość różnicy. Faktura ta płatna jest w ciągu 14 dni od daty jest wystawienia. Brak opłacenia faktury powoduje wstrzymanie świadczenia usługi (tj. zablokowanie Konta) do czasu realizacji płatności.
 8. W trakcie trwania Umowy Operator będzie wystawiać tytułem otrzymanego wynagrodzenia faktury zaliczkowe. Na koniec okresu obowiązywania Umowy i zakończenia świadczenia usług dokonane zostanie rozliczenie końcowe (tj. rozliczenie faktur zaliczkowych) i naliczone zostaną rabaty.

§6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych w ramach Portalu winna zostać przesłana do Operatora przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres Operatora podany w §1 Regulaminu i powinna zawierać:
 2. dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres korespondencyjny
 3. uwagi Użytkownika
 4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika
 5. ewentualne roszczenia Użytkownika oraz sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia opisanej nieprawidłowości.
 6. Operator Portalu myppk.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez podmioty, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, bądź działają one na rzecz Operatora jako podwykonawcy, Operator przesyła Użytkownikowi w terminie 7 dni, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 powyżej jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

§7. Odpowiedzialność Operatora

 1. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika ze wszystkich tytułów wynikających ze świadczenia usług w ramach Portalu jest ograniczona do wartości Opłaty ostatnio uiszczonej przez Klienta przed zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność Operatora.
 2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Użytkownika do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Użytkownika korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła lub udostępnieniem przez Klienta, Administratora lub Użytkownika Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 5. Ograniczenia określone w 7 ust. 1 – 4 nie dotyczą odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie oraz innych przypadków, gdy umowne ograniczenie odpowiedzialności nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

§8. Bezpieczeństwo danych osobowych w związku ze świadczeniem usług w ramach Portalu myppk.pl

 1. Wszystkie dane  wprowadzone  do Konta będą przechowywane przez Operatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO).
 2. Operator zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał dane wprowadzone przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione wyłącznie w celu wykonania Umowy Konta oraz w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności, gdy Operator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
 3. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora). Operator zobowiązuje się zabezpieczać bazy danych poprzez szyfrowanie plików danych, ich logów oraz backupów.
 4. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa danych osobowych reguluje Polityka Bezpieczeństwa.
 5. Po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy Konta dane wprowadzane przez Klienta są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania.

§9. Dane osobowe

 1. Operator jest administratorem danych osobowych:
  • osób upoważnionych przez Klientów, którzy w imieniu Klienta dokonują rejestracji Klienta w Portalu myppk.pl poprzez  Formularz Rejestracji;
  • danych Administratorów HR podanych przez Klienta oraz w toku rejestracji do Portalu.
 2. Dane osobowe określone w ust. 1 powyżej przetwarzane są przez Operatora w celach związanych z zawarciem Umowy Konta oraz w celu wykonania czynności niezbędnych do zawarcia tej Umowy, jak również w celach związanych ze świadczeniem usług objętych Regulaminem.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określonych w ust. 1 powyżej przez Operatora określają klauzule informacyjne zamieszczone pod Formularzem Rejestracyjnym oraz Polityka Prywatności.
 4. Dane osobowe Osób zatrudnionych przetwarzane są przez Operatora w celach wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy Konta zawartej z Klientem.
 5. W celu  umożliwienia  realizacji Umowy Konta niezbędne  jest powierzenie przez Klienta Operatorowi  przetwarzania danych osobowych Osób zatrudnionych, a tym samym zawarcie między Klientem a Operatorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostanie zawarta w formie elektronicznej w trakcie procesu rejestracji Klienta do Portalu i stanowi integralną część Umowy Konta zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu.

§10. Rezygnacja korzystania z Portalu

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres: ProPeople spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa. Rezygnacja z korzystania z Portalu jest skuteczna na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Operator otrzymał oświadczenie Użytkownika o rezygnacji.
 2. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Portalu, a Operator może zaprzestać świadczenia usług w ramach Portalu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu, druga strona nadal narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Dodatkowo, Operator może zaprzestać świadczenia usług w ramach Portalu na rzecz Klientów w każdym czasie i z dowolnych przyczyn. Zaprzestanie świadczenia usług w ramach Portalu jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Portal zawiadomił o tym Klientów poprzez wiadomość poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez Klientów.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie  nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej www.myppk.pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług w ramach Portalu – w takim  przypadku  Umowa o świadczenie usług w ramach Portalu myppk.pl ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu powyżej Strony wiąże umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Portalu myppk.pl.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.

REGULAMIN Portalu myppk.pl

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Portalu myppk.pl przez PROPEOPLE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa (zwaną dalej „ProPeople”).

 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Administrator HRosoba wskazana przez Klienta, która wykorzystując Login nadany przez Operatora, zarządza Kontem Klienta na Portalu w imieniu
i na rzecz Klienta.
Aktywacjachwila uzyskania prawa do korzystania z Konta na Portalu na zasadach wskazanych
w niniejszym Regulaminie .
Cennik dokument, który wraz z Zamówieniem określa opłaty należne Operatorowi z tytułu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jego integralną częścią.
Deklaracje PPKdokumenty składane przez Osoby zatrudnione w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2215).
Formularz Rejestracjiformularz dostępny pod adresem www.myppk.pl, którego wypełnienie jest konieczne w celu utworzenia Konta Klienta w Portalu.
Hasłociąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta na Portalu.
Klientpodmiot zatrudniający zdefiniowany w art. 2 ust 1 pkt 21 Ustawy, który zawiera
z Operatorem Umowę Konta na Portalu.
Konto Klienta (Konto)wydzielona przestrzeń na Portalu, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Klient lub upoważniona przez niego osoba, w szczególności Użytkownik – Administrator – HR.
Konto Osoby zatrudnionej wydzielona przestrzeń na Portalu, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem,
do którego dostęp posiada Osoba zatrudniona.
Loginadres e-mail Użytkownika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta na Portalu.
Operator Portalu myppk.pl (Operator)PROPEOPLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000790635, numer NIP 9512485962, numer REGON 383635581, adres poczty elektronicznej: [email protected], adres strony www: www.myppk.pl.
Opłatawynagrodzenie Operatora za świadczone za pośrednictwem Portalu usługi, należne od Klienta, wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Osoba upoważnionaosoba upoważniona przez Klienta do wypełnienia Formularza Rejestracji oraz złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
Osoba zatrudnionapodmiot zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 18 Ustawy, który wykorzystując Login i Hasło nadany przez Operatora, uzyskuje dostęp do Konta Osoby zatrudnionej i korzysta z Konta w celu wypełnienia Deklaracji PPK.
Partner (Partner)podmiot współpracujący z Operatorem.
Polityka Bezpieczeństwadokument określający zasady bezpieczeństwa stosowane na Portalu, dostępny na Portalu pod adresem www.myppk.pl.
Polityka Prywatnościdokument określający zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu, dostępny na Portalu pod adresem www.myppk.pl.
Portal myppk.pl (Portal)platforma internetowa działająca pod adresem www.myppk.pl, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem, w szczególności zbieranie, przechowywanie i archiwizację Deklaracji PPK.
Regulaminoznacza niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Portalu myppk.pl.
Tryb dostępuPortal ma dwa tryby dostępu: tryb Administratora HR oraz tryb Osoby zatrudnionej. Tryb Osoby zatrudnionej pozwala na dostęp tylko do danych Osoby zatrudnionej, a tryb Administratora HR pozwala na dostęp do wszystkich danych Klienta.
Umowa Konta na Portalu myppk.pl (Umowa)umowa o świadczenie usług w ramach Portalu zawierana pomiędzy Klientem a Operatorem.
UsługaPPK – mój pierwszy razusługa świadczona w ramach Portalu, polegająca na udostępnianiu funkcjonalności określonych w § 3 Regulaminu do czasu wygenerowania pierwszej listy uczestników PPK przez Klienta i wysłania ich do instytucji finansowej.
UsługaPPK –Kontynuacjausługa świadczona w ramach Portalu, polegająca na udostępnianiu funkcjonalności określonych w § 3 Regulaminu świadczona po wygenerowaniu kolejnej i następnych list uczestników PPK przez Klienta.
Usługi HRusługi doradcze w obszarze PPK świadczone przez Operatora na rzecz Klienta na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem, szczegółowo opisane w zakładce „Usługi” na Portalu.
Usługi ITusługi programistyczne związane z wdrożeniem PPK świadczone przez Operatora na rzecz Klienta na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem, szczegółowo opisane w zakładce „Usługi” na Portalu.
UstawaUstawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2215).
Użytkownik Portalu (Użytkownik)Osoba upoważniona, Administrator HR lub Osoba zatrudniona.
Zamówienieoznacza zamówienie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta, złożone Operatorowi przez Klienta i wiążące dla Stron, zamówienie powinno być zgodne ze wzorem formularza zamówienia stanowiącym Załącznik nr  2.

 

 

 • 2. Zasady korzystania z Portalu
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu myppk.pl jako usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługi objęte niniejszym Regulaminem świadczone są przez ProPeople spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 3. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 4. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że jego działania prowadzone w ramach Portalu będą zgodne z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw i interesów Operatora.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ustępie poprzedzającym, Operator może niezwłocznie zablokować jego dostęp do Portalu, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 6. Bieżący kontakt Użytkownika z Operatorem możliwy jest za pod adresem [email protected]
 7. Portal nie świadczy usług na rzecz osób będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do Portalu przysługują Operatorowi. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, powielania Portalu lub jakichkolwiek jego elementów. Użytkownik może korzystać z Portalu tylko w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Zabrania się powielania lub wykorzystywania zawartości Portalu w każdy inny sposób.
 • 3. Funkcjonalności Portalu myppk.pl
 1. Portal umożliwia Osobie upoważnionej w imieniu Klienta:
  • wypełnienie Formularza Rejestracji w celu zarejestrowania Klienta w Portalu;
  • złożenie w imieniu Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji;
  • wskazanie adresu e-mail, na który powinno zostać wysłane Zamówienie oraz umowa powierzenia przetwarzania danych.
 2. Portal umożliwia Administratorowi HR:
  • wskazanie innych Administratorów HR (zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Klienta);
  • wysłanie maili powitalnych do Osób zatrudnionych;
  • przekazanie informacji o PPK i zebranie potwierdzeń od Osób zatrudnionych o zapoznaniu się z programem (wypełnienie obowiązku informacyjnego);
  • zebranie zgód Osób zatrudnionych na przekazanie danych zgodnych z Ustawą do instytucji finansowej;
  • zgłoszenie uczestników PPK;
  • zmianę danych lub usunięcie uczestnika / uczestników PPK;
  • zebranie deklaracji PPK;
  • wygenerowanie listy uczestników PPK;
  • wysłanie listy uczestników PPK do wybranego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  • stały dostęp do Konta w Portalu.
 3. Portal umożliwia Osobie zatrudnionej:
  • dostęp do Konta Osoby zatrudnionej w Portalu za pomocą indywidualnego linka przekazanego w mailu powitalnym przesłanym przez Administratora HR;
  • zgłoszenie do programu i składanie dyspozycji PPK;
  • zmianę lub usunięcie danych w ramach PPK.
 4. W ramach Portalu dostępne są usługi „PPK – mój pierwszy raz” oraz „PPK- Kontynuacja”.
 5. Usługa „PPK – mój pierwszy raz” obejmuje funkcjonalności określone w pkt. 1-3 powyżej i świadczona jest przez okres od dnia Aktywacji do końca miesiąca, w którym Klient wygenerował pierwszą listę uczestników PPK i wysłał ją do instytucji finansowej za pomocą Portalu.
 6. Usługa „PPK –Kontynuacja” – obejmuje funkcjonalności określone w pkt. 1-3 powyżej
  i świadczona jest na rzecz Klientów kontynuujących korzystanie z Portalu po wygenerowaniu pierwszej listy uczestników PPK i wysłaniu ich do instytucji finansowej, przez okres 12 miesięcy od dnia Aktywacji z możliwością dalszego automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony.
 7. Operator może świadczyć na rzecz Klienta usługi inne niż wymienione w pkt. 4 powyżej, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Klientem, w szczególności Usługi HR lub Usługi IT.
 • 4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Portalu
 1. Dla poprawnego korzystania z Portalu konieczne jest spełnianie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • zastosowanie przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera (tylko wersje desktopowe), Android Browser (dostępne na systemie Android) (wspierane są także starsze wersje, ale ich działanie należy wcześniej sprawdzić) z włączoną obsługą JavaScript i z włączoną obsługą plików cookies;
  • dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1Mbit/s;
  • zastosowanie oprogramowania do czytania plików w formacie pdf.
 2. Wskazane ze względu na bezpieczeństwo, ale nie wymagane jest posiadanie konta
  e-mail.
 3. Dodatkowo wskazane jest, aby Administrator HR oprócz wersji co najmniej jednej z przeglądarek wskazanych w pkt. 1.1) powyżej, posiadał również zainstalowany program Microsoft Excel w wersji z roku 2007 lub późniejszej oraz program otwierający pliki archiwum ZIP.
 • 5. Zawarcie oraz rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu myppk.pl
 1. Umowa Konta na Portalu myppk.pl pomiędzy Klientem a Operatorem zostaje zawarta
  z chwilą:
  • złożenia elektronicznego zgłoszenia poprzez Formularz Rejestracji dostępny na Portalu przez Osobę upoważnioną; zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Osobę upoważnioną;
  • dokonania autoryzacji Klienta przez Partnera lub Operatora;
  • wypełnienia formularza Zamówienia oraz odesłanie skanu, a następnie oryginału podpisanego Zamówienia na adres operatora wskazany w Zamówieniu;
  • zawarcia pomiędzy Klientem a Operatorem w postaci elektronicznej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Osób zatrudnionych;
  • uiszczenia przez Klienta Opłaty zgodnie z § 6 Regulaminu i zaksięgowania opłaty na koncie Operatora.
 2. Podane przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia usługi Konta na Portalu, Klient zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych, w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysłane do Klienta przez Operatora na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 3. Po dokonaniu czynności opisanych w pkt. 1) pkt. 1)-3) powyżej, Operator przesyła formularz Zamówienia na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji. Zamówienie określa w szczególności opis i zakres zamówionych usług oraz ich cenę. Klient jest obowiązany wskazać w formularzu Zamówienia dane Administratora HR oraz dane Klienta. . Zamówienie powinno zostać podpisane własnoręcznie przez Administratora HR, a także osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta zgodnie z aktualnym rejestrem przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i odesłane w kopii (skan), a następnie
  w oryginale na adres Operatora.
 4. Z chwilą wykonania wszystkich czynności określonych w pkt. 1 powyżej, Operator:
  • nadaje Login osobie, która ma działać w imieniu Klienta jako Użytkownik – Administrator HR, na podstawie dyspozycji Klienta zawierającej m.in. adres poczty elektronicznej Użytkownika – Administratora HR;
  • nadaje Loginy każdej z Osób zatrudnionych wskazanych przez Klienta, na podstawie dyspozycji Klienta zawierającej m.in. adres poczty elektronicznej Użytkownika – Osoby zatrudnionej;
  • dokonuje Aktywacji Konta Klienta na Portalu.
 5. Operator przesyła link do Portalu wraz z Loginem na adresy poczty elektronicznej wskazane zgodnie z pkt. 4 powyżej.
 6. Administrator HR w celu uzyskania dostępu do Portalu wciska przycisk „Logowanie pracodawca” oraz wpisuje Login oraz ustanawia hasło. Ustanowienie oraz zmiana hasła następuje za pośrednictwem Portalu myppk.pl.
 7. Osoba zatrudniona w celu uzyskania dostępu do Portalu wciska przycisk „Logowanie pracownik” oraz wpisuje Login oraz ustanawia hasło. Ustanowienie oraz zmiana hasła następuje za pośrednictwem Portalu myppk.pl.
 8. Umowa na świadczenie usług w ramach Portalu zostaje zawarta:
  • w przypadku zgłoszenia do usługi „Moje pierwsze PPK” – od dnia Aktywacji do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wysłanie przez Klienta pierwszej listy uczestników PPK do instytucji finansowej;
  • w przypadku zgłoszenia do usługi „PPK – Kontynuacja ”- na okres 12 miesięcy od dnia Aktywacji, z możliwością dalszego automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony
 9. Przedmiotem Umowy Konta jest zapewnienie wskazanemu przez Klienta Administratorowi HR stałego dostępu do Konta Klienta na Portalu oraz umożliwienie Administratorowi HR korzystanie z Konta.
 10. Tryb Klienta umożliwia Klientowi i Administratorowi HR dostęp do wszystkich danych Klienta, a także min. podgląd Kont Osób zatrudnionych, jak również pozwala na bieżące monitorowanie postępów w wypełnianiu Deklaracji PPK przez Osoby zatrudnione.
 11. Tryb Osoby zatrudnionej pozwala na dostęp tylko do danych Osoby zatrudnionej. Osoba zatrudniona uzyskuje dostęp do funkcjonalności Portalu dedykowanych wyłącznie dla Osoby zatrudnionej.
 12. Dostęp do Portalu przez Osobę zatrudnioną odbywa się za pośrednictwem Indywidualnego linka przekazanego w mailu powitalnym przesłanym przez Administratora HR.
 • 6. Wynagrodzenie
 1. Opłaty należne od Klienta na rzecz Operatora z tytułu korzystania z Portalu określa Cennik stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Zamówienie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Cennika i Zamówienia, obowiązuje cena określona przez Strony w Zamówieniu.
 2. W celu aktywacji Konta na Portalu, Klient obowiązany jest podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. Klient zagraniczny, posiadający NIP europejski, obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer NIP.
 3. Operator wystawia fakturę proforma i wysyła na adres mailowy Administratora HR po otrzymaniu Zamówienia od Klienta i rejestracji Klienta na Portalu myppk.pl.
 4. Klient zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na fakturze. Kwota wskazana na fakturze zgodna jest z kwotą wskazaną w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na prowadzone przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne.
 5. Rabaty przysługujące Klientowi ze względu na oddzielnie prowadzone przez Operatora lub podmioty z nim współpracujące okazjonalne akcje promocyjne nie podlegają kumulacji.
 6. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazane na fakturze konto.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat za korzystanie z usług w ramach Portalu i zasad dotyczących tych płatności.
 8. Usługa zostanie uruchomiona w momencie potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Operatora. Klient otrzyma automatyczne powiadomienie o Aktywacji Konta wraz z dostępem do Portalu.
 9. Operator będzie dokonywał comiesięcznej weryfikacji liczby Użytkowników. W przypadku jej zwiększenia za kolejny miesiąc Klient otrzyma fakturę na nową wartość. Faktura ta płatna jest w ciągu 14 dni od daty jest wystawienia. Brak opłacenia faktury powoduje wstrzymanie świadczenia usługi (tj. zablokowanie Konta) do czasu realizacji płatności.
 10. Korzystanie z Portalu myppk.pl przez Osobę zatrudnioną, jest nieodpłatne.
 • 7. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych w ramach Portalu winna zostać przesłana do Operatora przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres Operatora podany w § 1 Regulaminu i powinna zawierać:
 2. dane identyfikacyjne Użytkownika, w tym adres korespondencyjny;
 3. uwagi Użytkownika;
 4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;
 5. ewentualne roszczenia Użytkownika oraz sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia opisanej nieprawidłowości.
 6. Operator Portalu myppk.pl obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora przez podmioty, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, bądź działają one na rzecz Operatora jako podwykonawcy, Operator przesyła Użytkownikowi w terminie 7 dni, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.
 7. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
 • 8. Dostępność Portalu myppk.pl
 1. Portal będzie dostępny 7 (siedem) dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości korzystania z Portalu:
  • celem dokonania prac konserwacyjnych lub czynności serwisowych, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników w Portalu;
  • w przypadku awarii;
  • z powodu czasowego braku odstępu do Portalu;
  • w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Portalu przez Użytkownika, w szczególności naruszenia bezpieczeństwa korzystania z Portalu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkowników lub Operatora.
 3. W przypadku wystąpienia przerwy w dostępie do systemu informatycznego powstałej z winy Operatora i poinformowania o tym Operatora przez Użytkownika na adres e-mail [email protected], PROPEOPLE zobowiązuje się przywrócić dostęp do systemu informatycznego w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia (do tego okresu 24 godzin nie wlicza się godzin wypadających w soboty i dni ustawowo wolne od pracy).
 • 9. Odpowiedzialność Operatora
 1. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika ze wszystkich tytułów wynikających ze świadczenia usług w ramach Portalu jest ograniczona do kwoty ostatnio uiszczonej faktury przez Klienta przed zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność Operatora.
 2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Użytkownika do Internetu lub przerw w dostępie do Portalu spowodowanych niewywiązaniem się z zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych lub spowodowanych awarią sieci teleinformatycznej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem z Portalu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 4. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Użytkownika korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Użytkownika odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła lub udostępnieniem przez Klienta, Administratora lub Użytkownika Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.
 6. Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym § 9 nie dotyczą odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie oraz innych przypadków, gdy umowne ograniczenie odpowiedzialności nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
 • 10. Bezpieczeństwo danych osobowych w związku ze świadczeniem usług w ramach Portalu myppk.pl
 1. Wszystkie dane wprowadzone do Konta Klienta i konta Osoby zatrudnionej będą przechowywane przez Operatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO).
 2. Operator zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał dane wprowadzone przez Klienta lub osoby przez niego upoważnione wyłącznie w celu wykonania Umowy Konta oraz w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności, gdy Operator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.
 3. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora). Operator zobowiązuje się zabezpieczać bazy danych poprzez szyfrowanie plików danych, ich logów oraz backupów.
 4. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa danych osobowych reguluje Polityka Bezpieczeństwa.
 5. Po upływie 14 dni od rozwiązania Umowy Konta dane wprowadzane przez Klienta są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania.
 • 11. Dane osobowe
 1. Operator jest administratorem danych osobowych:
  • Osób upoważnionych przez Klientów, które w imieniu Klientów dokonują rejestracji Klienta w Portalu myppk.pl poprzez Formularz Rejestracji;
  • danych Administratorów HR podanych przez Klienta oraz w toku rejestracji do Portalu.
 2. Dane osobowe określone w pkt. 1 powyżej przetwarzane są przez Operatora w celach związanych z zawarciem Umowy Konta oraz w celu wykonania czynności niezbędnych do zawarcia tej Umowy, jak również w celach związanych ze świadczeniem usług objętych Regulaminem.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych określonych w pkt. 1 powyżej przez Operatora określają klauzule informacyjne zamieszczone pod Formularzem Rejestracyjnym oraz Polityka Prywatności.
 4. Dane osobowe Osób zatrudnionych przetwarzane są przez Operatora w celach wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy Konta zawartej z Klientem, na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Operatorem a Klientem.
 5. W celu umożliwienia realizacji Umowy Konta niezbędne jest powierzenie przez Klienta Operatorowi przetwarzania danych osobowych Osób zatrudnionych, a tym samym zawarcie między Klientem a Operatorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostanie zawarta w formie elektronicznej w trakcie procesu rejestracji Klienta do Portalu i stanowi integralną część Umowy Konta zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 12. Rezygnacja z korzystania z Portalu
 1. Klient może wypowiedzieć Umowę Konta z zachowaniem 1 (jednomiesięcznego) okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wypowiedzenie Umowy Konta może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres: ProPeople spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa. Rezygnacja z korzystania z Portalu jest skuteczna na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Operator otrzymał oświadczenie Użytkownika o rezygnacji.
 3. Umowa o korzystanie z Portalu zawarta z Administratorem HR ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Administrator HR traci uprawnienie do działania w imieniu klienta.
 4. Umowa o korzystanie z Portalu zawarta z Osobą zatrudnioną ulega rozwiązaniu w przypadku utraty przez tę osobę statusu osoby zatrudnionej u Klienta w rozumieniu Ustawy.
 5. Operator może zaprzestać świadczenia usług w ramach Portalu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń i upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu, Użytkownik nadal narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Dodatkowo, Operator może zaprzestać świadczenia usług w ramach Portalu na rzecz Klientów w każdym czasie i z dowolnych przyczyn. Zaprzestanie świadczenia usług w ramach Portalu jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Portal zawiadomił o tym Klientów poprzez wiadomość poczty e-mail, na adres e-mail wskazany przez Klientów.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług w ramach Portalu – w takim przypadku Umowa o świadczenie usług w ramach Portalu myppk.pl ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu w którym nastąpiło złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu powyżej Strony wiąże umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Portalu myppk.pl.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.10.2019 r.